ชื่อ - นามสกุล :นางอัจฉราณี พูลสง่า
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.วานรนิวาส
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :