โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

                องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส   ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีโครงสร้างขององค์กรและการแบ่งส่วนราชการบริหารของอบต.   ประกอบด้วย

1.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งจำนวน   30  คน

1.   นายไทย  บุญทอง                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

2.   นายคนอง  ศรีโยหะ                                   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

3.   นายศักดิ์ชัย  จันตะแสง                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3

4.   นางสาวมาลัย บุษดี                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3

5.   นายประเสริฐ   กองศรีหา                            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

6.   นายศิริพงษ์  เดชทองทิพย์                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4

7.   นายบุญชู  นามบุญเรือง                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5

8.   นางบาลอ่อน  หาญเวช                               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5

9.  นายมนตรี  โยชนา                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6

10. นายสำเนียง  มีลา                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6

11. นายสุริยา  บุตรพันธุ์                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7

12. นายบรรไล  สิทธิไชย                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7

13. นางสาวอัญชนา  ศรีหะไตร                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8

14. นายบุญเพ็ง เวชกามา                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
15. นายไทย  บุญทอง                                        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9

16.  นายสมชัย พรมพินิจ                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9

17. นายสกล  ยุบลไมย์                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10

18. นายปัญญา ใฝ่สีทา                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10

19. นายธนูศิลป์  ยืนสุข                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11

20.นายบุญโฮม  จอมทะรักษ์                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11

21. นายสุคนธ์  ธิสาไชย                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

22. นายปราณี  นิกุล                                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12

23. นายไพบูลย์ พงศ์ชีวนันท์                              สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13

24. นางสุพัตรา ชะนะ                                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13

25. นายกา  เจนจบ                                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14

26. นางสาวบุษกร  แสงงาม                                สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 14

27. นายณรงค์ฤทธิ์ ขันแข็ง                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 15

28. นายคนึง ติยะจันทร์                                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16

29. นางคำจันทร์  นามแสน                                 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 16

30. นายหอมหวล อุปแดง                                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17
31. นายประสิทธิ์ นิมาลา                                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 17

32. นางอัจฉราณี  พูลสง่า                                 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

                2.  คณะผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย ประกอบด้วย   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2  คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ได้แก่

1.  นายสัญชัย   พัฒนเพ็ญ                               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวา

2.  นายสุนทร  ชุมศรี                                        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3.  นายศิษฐ์ธิวุฒิ  คอมแพงจันทร์                   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4. นางมะยุรี  สุขทาน                                 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

                3.  ฝ่ายข้าราชการประจำ มี นางอัจฉราณี  พูลสง่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา มีจำนวนทั้งสิ้น   คน  ได้แก่

                                                ข้าราชการ                                             จำนวน                     27        คน

                                                พนักงานจ้างตามภารกิจ                         จำนวน                      30         คน

                                                พนักงานจ้างทั่วไป                                 จำนวน                        7        คน

 

3.สภาพภูมิประเทศ
ลักษะภูมิประเทศตำบลวานรนิวาส  มีภูมิประเทศทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม  มีแหล่งมีแหล่งน้ำสำคัญอยู่ 2 แห่งคือ  อ่างเก็บน้ำห้วยโทง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้านห้วยโทง  และ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 17 บ้านหินกอง  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนา  ทำการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์  ดินส่วนใหญ่เป็นหินลูกรัง มีความอุดสมบูรณ์ต่ำ มีปัญหาหน้าดินถูกชะล้าง  มีน้ำหลากบางพื้นที่ในช่วงฤดูฝน

 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในเขตพื้นที่ตำบลวานรนิวาส มีการสำรวจพบแหล่งแร่โปแตช สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง สลับกับทุ่งนา มีการตั้งชุมชนรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นหย่อมๆ ใกล้กับแหล่งน้ำหรือเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอ กระจายไปในพื้นที่โดยมีทุ่งนาและป่าเต็งรังล้อมรอบ 
 
 
                                3.1.1 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ  ได้แก่

 • แม่น้ำ  ลำคลอง             4  แห่ง
 • ลำน้ำ  และห้วย           15  แห่ง
 • บึง   หนอง                                  14  แห่ง

3.1.2  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  ได้แก่

 • อ่างเก็บน้ำห้วยโทง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้านห้วยโทง 
 • อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง  ตั้งอยู่ที่หมู่ 17 บ้านหินกอง
 • ฝาย  พนังกั้นน้ำ     จำนวน  6  แห่ง
 • สระน้ำ (ขนาดมากกว่า  100 ตารางวา)                 จำนวน  29  แห่ง
 • บ่อบาดาล                      จำนวน  250  แห่ง
 • คลองชลประทาน        จำนวน      1  แห่ง
 • คลองส่งน้ำ                   จำนวน      1  แห่ง

 4. เศรษฐกิจ

4.1 ประชากรในตำบลวานรนิวาส  ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพ  ดังนี้

 • อาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ทำนา  ทำไร่  เลี้ยงสัตว์
 • อาชีพรับจ้าง   มีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรวัยแรงงานไปทำงานนอกพื้นที่หลังฤดูทำนา  เช่น  ไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร  หรือ รับจ้างเป็นแรงงานภาคการเกษตรในต่างพื้นที่
 • อาชีพ อื่นๆ  ค้าขาย  รับราชการ  ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประชากรในเขตตำบลวานรนิวาส  มีประมาณ  1.85  %

4.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
ปั้มน้ำมัน                                9           แห่ง
โรงสีข้าว                               26           แห่ง
ร้านค้า                                    76           แห่ง
โรงงาน                                   4           แห่ง
โรงฆ่าสัตว์                              1           แห่ง
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก                        54           แห่ง

 1. ยานพาหนะ

รถปิคอัพ                               142         คัน
รถจักรยานยนต์                    669         คัน
รถจักรยานสองล้อ               943         คัน
รถอีแต๋น                                  14         คัน
รถอื่นๆ                                  228         คัน
4.4    สัตว์เลี้ยง
เป็ด                           1,394                  ตัว
ไก่                           10,966                   ตัว
ห่าน                              69                  ตัว
วัวเนื้อ                      1,640                   ตัว
ควาย                         1,178                   ตัว
หมู                               436                  ตัว
5. ด้านการศึกษา
5.1       การศึกษาก่อนระดับอนุบาล
                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           จำนวน                  7            แห่ง

 1. การศึกษาระดับอนุบาล                             

                - โรงเรียนอนุบาล (เอกชน) จำนวน                               3             แห่ง

วิสัยทัศน์ตำบลวานรนิวาส

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เร่งรุดพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมก้าวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด

 

นโยบายผู้บริหาร

คุณธรรม นำการบริหาร
 
โครงสร้างคณะผู้บริหาร

 

นายสัญชัย  พัฒนเพ็ญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
 
นายสุนทร  ชุมศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
 
นายศิษฐ์ธิวุฒิ  คอมแพงจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส
 
นางมะยุรี  สุขทาน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page