สภาพภูมิประเทศ

ลักษะภูมิประเทศตำบลวานรนิวาส มีภูมิประเทศทางกายภาพเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งมีแหล่งน้ำสำคัญอยู่ 2 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยโทง ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้านห้วยโทง และ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตั้งอยู่ที่หมู่ 17 บ้านหินกอง พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนา ทำการเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ดินส่วนใหญ่เป็นหินลูกรัง มีความอุดสมบูรณ์ต่ำ มีปัญหาหน้าดินถูกชะล้าง มีน้ำหลากบางพื้นที่ในช่วงฤดูฝน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่ตำบลวานรนิวาส มีการสำรวจพบแหล่งแร่โปแตช สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง สลับกับทุ่งนา มีการตั้งชุมชนรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นหย่อมๆ ใกล้กับแหล่งน้ำหรือเส้นทางคมนาคมหลักระหว่างอำเภอ กระจายไปในพื้นที่โดยมีทุ่งนาและป่าเต็งรังล้อมรอบ

3.1.1 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ ได้แก่ แม่น้ำ ลำคลอง 4 แห่ง ลำน้ำ และห้วย 15 แห่ง บึง หนอง 14 แห่ง
3.1.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยโทง ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้านห้วยโทง อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ตั้งอยู่ที่หมู่ 17 บ้านหินกอง ฝาย พนังกั้นน้ำ จำนวน 6 แห่ง สระน้ำ (ขนาดมากกว่า 100 ตารางวา) จำนวน 29 แห่ง บ่อบาดาล จำนวน 250 แห่ง คลองชลประทาน จำนวน 1 แห่ง คลองส่งน้ำ จำนวน 1 แห่ง

4. เศรษฐกิจ
4.1 ประชากรในตำบลวานรนิวาส ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพ ดังนี้ อาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพรับจ้าง มีการอพยพเคลื่อนย้ายประชากรวัยแรงงานไปทำงานนอกพื้นที่หลังฤดูทำนา เช่น ไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร หรือ รับจ้างเป็นแรงงานภาคการเกษตรในต่างพื้นที่ อาชีพ อื่นๆ ค้าขาย รับราชการ ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประชากรในเขตตำบลวานรนิวาส มีประมาณ 1.85 %

4.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส ปั้มน้ำมัน 9 แห่ง โรงสีข้าว 26 แห่ง ร้านค้า 76 แห่ง โรงงาน 4 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ 1 แห่ง อุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็ก 54 แห่ง

ยานพาหนะ รถปิคอัพ 142 คัน รถจักรยานยนต์ 669 คัน รถจักรยานสองล้อ 943 คัน รถอีแต๋น 14 คัน รถอื่นๆ 228 คัน

4.3 สัตว์เลี้ยง เป็ด 1,394 ตัว ไก่ 10,966 ตัว ห่าน 69 ตัว วัวเนื้อ 1,640 ตัว ควาย 1,178 ตัว หมู 436 ตัว

5. ด้านการศึกษา
5.1 การศึกษาก่อนระดับอนุบาล - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 7 แห่ง การศึกษาระดับอนุบาล - โรงเรียนอนุบาล (เอกชน) จำนวน 3 แห่ง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page