องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส จัดกิจกรรม โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น