องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

ที่อยู่ 225  ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร  47120  

โทร.042791593 โทรสาร.042-792012