แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์​ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง​ (ภดส.1)​ และแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง​ (ภดส.3)​

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT ขององค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567