องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส

ที่อยู่ 225 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 โทร.042791593 โทรสาร.042-792012

ที่ตั้ง อบต.

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น
สภาพทั่วไป ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต และเขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาสตั้งอยู่เลขที่ 225 หมู่ที่ 8 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก (ระดับ 4 เดิม) เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส เป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 92 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,500 ไร่ มีหมู่บ้าน 15 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาสเต็มพื้นที่ จำนวน 10 หมู่บ้าน ที่เหลือบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส มีจำนวนครัวเรือน จำนวน 2,161 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,788 คน แยกเป็นชาย 5,431 คน หญิง 5,357 คน เฉลี่ยความหนาแน่นของประชากรในตำบล 117 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 7,113 คน แยกเป็น ชาย 3,538 คน หญิง 3,575 คน

มีอาณาเขต ติดต่อดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองแวงใต้ / ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคอนสวรรค์ / ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลขัวก่าย / ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส

เขตการปกครอง แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 3 บ้านหลักเมือง (พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส)
หมู่ที่ 4 บ้านวานรนิวาส (พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส)
หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว (พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส)
หมู่ที่ 6 บ้านหินเหิบ
หมู่ที่ 7 บ้านปลาหลาย
หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์
หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ชัย
หมู่ที่ 10 บ้านนาง่ามเล้า
หมู่ที่ 11 บ้านวังบงน้อย
หมู่ที่ 12 บ้านวังบง
หมู่ที่ 13 บ้านแหลมทอง (พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส)
หมู่ที่ 14 บ้านห้วยโทง
หมู่ที่ 15 บ้านสุวรรณคีรี
หมู่ที่ 16 บ้านแหลมทองพัฒนา (พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส)
หมู่ที่ 17 บ้านหินกอง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page