แจ้งข้อมูลที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาสดำเนินการ ปรับปรุงหรือแก้ไข ให้การบริการที่ดีขึ้น