งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส สำรวจตลาดในเขตพื้นที่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566 พบว่าในเขตพื้นที่ตำบลวานรนิวาส ไม่มีตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

โดยแบ่งออกเป็น 2ประเภท คือ

1. ตลาดประเภทที่ 1 ได้แก่ ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร คือ ต้องมีส่วนประกอบของสถานที่และสิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้างสำหรับผู้ค้าขายของ ที่ขนถ่ายสินค้า ห้องส้วม อ่างล้างมือ ที่รองรับมูลฝอย และที่จอดยานพาหนะ

2. ตลาดประเภทที่ 2 ได้แก่ ตลาดที่ไม่มีโครงการอาคาร คือ สถานที่สำหรับผู้ขายของ ห้องส้วม ที่ปีสสาวะ อ่างล้างมือ และที่เก็บรวบรวม หรือรองรับขยะมูลฝอยมีเพียงตลาดนัดบ้านดอนสวรรค์ ซึ่งจัดในวันจันทร์ และวันศุกร์ของสัปตาห์ มีแผงจำหน่ายสิ้นค้าประมาณ 10 แผง ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีห้องส้วม ไม่มีที่ปีสสาวะ อ่างล้างมือ จึงไม่เป็นตลาดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่กำหนดไว้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page